Organisatie

Stichting SIMON kent de volgende organen c.q. functies:
- de Raad van Toezicht (RvT);
- het College van Bestuur (CvB);
- het gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR);
- het stafbureau (SB);
- de schooldirecteuren (SD);
- het onderwijs(ondersteunend) personeel (OOP) op de scholen;
- de medezeggenschapsraad (MR) per school;
- de ouderraad (OR) per school. Deze wordt door de ouders zelf geïnitieerd/opgezet.Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht staat op afstand van de scholen en controleert het bestuur op haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden en beoordeelt het College van Bestuur op van tevoren vastgestelde en overeengekomen doelen.

College van Bestuur (CvB)

Het CvB, als zijnde het bevoegd gezag, de bestuurder (directeur) van de organisatie, is bevoegd tot het verrichten van bestuurshandelingen, te weten o.a. het besturen van de stichting, realisatie van de (strategische) doelen en de bedrijfsvoering, het geven van leiding aan de organisatie en het profileren van de stichting. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de hogere arbeidsintensiviteit in vergelijking tot de reguliere scholen.

Stafbureau (SB)

Het stafbureau valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het CvB. Het CvB stuurt het stafbureau aan. Dit bureau ondersteunt en adviseert het CvB en de schooldirecteuren op terreinen zoals beschreven in de takenpakketten van de diverse functionarissen.

Het stafbureau ondersteunt het CvB in het bijzonder in het scheppen van kaders op het gebied van bedrijfsvoering en onderwijs. Het bureau onderscheidt haar taken in
operationele taken t.b.v. ondersteuning CvBen d e schooldirecteuren en
taken op het vlak van innovatie en ontwikkeling.

Schooldirecteuren (SD)
De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor het (gezamenlijk) uitvoeren van het stichtingsbeleid. Dit is van belang voor alle 9 scholen. Daarom overleggen alle schooldirecteuren frequent tijdens de directieberaden.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT