Organisatie

Stichting SIMON kent de volgende organen c.q. functies:
- de Raad van Toezicht (RvT);
- het College van Bestuur (CvB);
- het stafbureau;
- de clusterdirecteuren (CD);
- het Bovenschools Management Team (BMT)
- de locatiedirecteuren (LD);
- de productgroepen (PG);
- en het onderwijs(ondersteunend) personeel (OOP) op de scholen.

Daarnaast bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en per school een medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR).
De ouderraden zijn geen erkende organen binnen een organisatie. Dit zijn organen die buiten de organisatie om worden geïnitieerd en opgezet door ouders.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht staat op afstand van het College van Bestuur en controleert het bestuur op haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden en beoordeelt het College van Bestuur op van tevoren vastgestelde en overeengekomen doelen.

College van Bestuur (CvB)

Het CvB, als zijnde het bevoegd gezag, de bestuurder van de organisatie, is bevoegd tot het verrichten van bestuurshandelingen, te weten o.a. het besturen van de stichting, realisatie van de (strategische) doelen en de bedrijfsvoering, het geven van leiding aan de organisatie en het profileren van de stichting. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de hogere arbeidsintensiviteit in vergelijking tot de reguliere scholen.

Stafbureau (SB)

Het stafbureau valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het CvB. Het CvB stuurt het stafbureau aan. Dit bureau ondersteunt en faciliteert het CvB, de PG en de schooldirecteuren op terreinen zoals beschreven in de takenpakketten van de diverse functionarissen.

Het stafbureau ondersteunt het CvB in het bijzonder in het scheppen van kaders op het gebied van bedrijfsvoering en onderwijs. Het bestuursbureau onderscheidt haar taken in
operationele taken t.b.v. ondersteuning CvB, PG en de school-directeuren en
taken op het vlak van innovatie en ontwikkeling.

Clusterdirecteuren (CD)
SIMON clustert vanaf augustus 2018 de scholen in 3 regio’s. De clusters worden aangestuurd door de clusterdirecteuren. 
Locatiedirecteuren (LD)
De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor het gezamenlijk uitvoeren van het stichtingsbeleid. Dit is van belang voor alle 10 scholen. Daarom overleggen alle locatiedirecteuren frequent tijdens intervisiebijeenkomsten.

Bovenschools Management Team (BMT)
Het CvB en de clusterdirecteuren vormen samen het Bovenschools Management Team (BMT) en houdt zich voornamelijk bezig met het beleid van SIMON.

Productgroepen (PG)

De productgroepen worden gevormd door directeuren, staffunctionarissen, het CvB en eventueel externe adviseurs. Zij ontwikkelen beleid. De productgroep heeft tijdens de voorbereiding regelmatig afstemming met de betreffende functionaris(sen) van het bestuursbureau, de directeuren en eventueel met de CvB. De voorzitter van de productgroep geeft in en na overleg met de directeuren richting en sturing aan de productgroep. De voorzitter van de PG is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de PG. Hij/zij geeft over de te ontwikkelen notitie/beleidsstuk verantwoording af aan het BMT.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl