Bestuur

SIMON is een stichting, die onderwijs verzorgt binnen 10 verschillende gemeentes aan ca. 1.800 leerlingen op 10 basisscholen op islamitische grondslag met ongeveer 180 medewerkers.

SIMON is in 2003 ontstaan na een fusie van afzonderlijke eenpitters. Sinds de fusie beschikt de organisatie over een vrijwilligersbestuur, en een bestuursbureau met de algemeen directeur en bureaumedewerkers met verschillende specialisaties.

Met ingang van 1 augustus 2011 is het bestuursmodel gewijzigd. Het model met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht is ingevoerd.

Per 1 augustus 2011 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht. Op grond van deze wet wordt ieder bestuur geacht te functioneren volgens algemene principes van goed bestuur. Als onderdeel daarvan stelt de wet als voorwaarde dat iedere rechtspersoon die met publieke gelden scholen in stand houdt, het interne toezicht op het bestuur goed regelt. Scholen hebben door de jaren heen meer autonomie gekregen, zodat meer nadruk is komen te liggen op aandacht voor toezicht en de keuzes die binnen het bestuur worden gemaakt. De functiescheiding tussen intern toezicht en het bestuur is dan ook een vereiste geworden, waaraan de scholen in het primair en voortgezet onderwijs per 1 augustus 2011 dienen te voldoen. Daarnaast introduceert de wet het instrument van de sectorcode van goed bestuur. Besturen dienen in hun verantwoording aan te geven volgens welke bestuurscode zij handelen en hoe daaraan invulling wordt gegeven. Wanneer wordt afgeweken van onderdelen van de code moet dit volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ worden gemotiveerd. In dit verband heeft de vereniging PO-Raad begin 2010 een Code Goed Bestuur vastgesteld. SIMON heeft ervoor gekozen de Code Goed Bestuur van de PO-Raad te hanteren. Daarnaast is ervoor gekozen het handvest Goed Bestuur van de ISBO te ondertekenen waarbij goed en professioneel bestuur wordt beloofd.

Handvest goed bestuur en kwaliteit islamitisch onderwijs

Naast het onderschrijven van de Code van de PO-Raad valt hieronder ook het zich houden aan alle wettelijke voorschriften en het betrachten van openheid over het handelen en de resultaten die worden bereikt.

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen, is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen en bedrijfsvoering, profileert de stichting en geeft leiding aan de directeuren van de scholen en aan de stafmedewerkers.

Per 1 augustus 2020 is de heer Mehmet Okuducu de bestuurder (a.i)

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT