Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Dit is te vergelijken met een ondernemingsraad. Leden van de GMR worden voorgedragen uit de medezeggenschapsraden van de scholen. Per school neemt 1 lid namens het personeel en 1 lid namens de oudergeleding deel aan de GMR. De taken van de GMR zijn schooloverstijgend, gemeenschappelijk van belang en worden vastgelegd in een GMR reglement. De GMR vergadert minstens 4 keer per jaar en adviseert en controleert het beleid. Het CvB overlegt namens het bestuur met de GMR.

Voorzitter GMR: mevrouw Zeynep Yildiz-Taspinar

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl