Klachtenregeling

Voorwaarde voor een goede ontwikkeling is een veilige en prettige leeromgeving. Dit geldt zowel voor ouders, voor leerlingen en voor medewerkers binnen de SIMON scholen. Het kan voorkomen dat er een onprettige situatie zich voordoet op school. Wij streven ernaar dat dergelijke situaties onderling overleg tussen ouders, leerlingen/studenten, personeel en/of schoolleiding opgelost kunnen worden. Dit helpt de school ook om het onderwijs te verbeteren en de veiligheid te blijven borgen. Kom je er niet goed samen uit of leidt het gesprek niet tot een bevredigende oplossing dan kan de persoon zich wenden tot de directie. Deze kan dan samen zoeken naar een passende oplossing en de klacht wegnemen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan men overgaan tot een klacht bij het bestuur van SIMON. Klachtenregeling SIMON 2022.pdf

Indien dat vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid is, kan een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): 
https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Contactpersonen sociale veiligheid

Op elke SIMON school hebben wij een contactpersoon sociale veiligheid. De contactpersonen sociale veiligheid is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, of ongewenst gedrag van een collega, enzovoorts. De contactpersoon kan de klager opvangen, wegwijs maken in de klachtenregeling, overzicht geven van mogelijke vervolgstappen zoals doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Onafhankelijke vertrouwenspersonen

De contactpersoon sociale veiligheid kan doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die de melding of klacht verder in behandeling neemt. Ook kunnen medewerkers en ouders zelf contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. Deze kan de klacht mogelijk via bemiddeling oplossen en advies of begeleiding bieden bij mogelijke vervolgstappen.

Onze vertrouwenspersoon, mevrouw Alice Vlottes is bereikbaar via mail: vertrouwenspersoon@bezemer-schubad.nl of de vertrouwenslijn van Bureau Bezemer & Schubad (088-144 02 00). Op www.bezemer-schubad.nl vindt u meer informatie en een contactformulier.