Klachtenregeling voor het Islamitisch primair en voortgezet onderwijs

Het islamitisch onderwijs bevat een klachtenregeling voor alle betrokkenen bij de school. De volledige regeling ligt ter inzage op school en kan op verzoek van belanghebbenden worden ingezien.

Indien een klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt de klacht schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. SIMON is aangesloten bij de “Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs”. De Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs wordt in stand gehouden door de ISBO. Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het bureau van Onderwijsgeschillen. De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over Islamitische scholen voor primair en voortgezet onderwijs die zij bij de Commissie hebben aangesloten. De Commissie neemt kennis van klachten die op grond van de klachtenregeling van de school bij de Commissie kunnen worden ingediend. Het gaat om klachten over een beslissing of een gedraging van iemand die bij de desbetreffende school betrokken is. De Commissie onderzoekt de klacht een brengt advies uit aan het bevoegd gezag met betrekking tot de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid en de gegrondheid of ongegrondheid van de klacht. De Commissie kan daarbij een aanbeveling aan het bevoegd gezag doen over te nemen maatregelen.

Onderwijsgeschillen Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

T: 030 - 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl


http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-islamitisch-onderwijs

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT