GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat ouders/verzorgers en medewerkers die zijn voorgedragen vanuit de medezeggenschapsraden van de scholen. Per school neemt 1 lid namens het personeel en 1 lid namens de oudergeleding deel aan de GMR. De GMR heeft een adviserende en controlerende rol en overlegt met het college van bestuur.
Voorzitter GMR: mevrouw Rukiye Demir